جلسه شورای سازمان

جلسه شورای سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمان هفدهم اسفند نودو نه  به ریاست جناب آقای دکتر زینی وند استاندار محترم  ، اعضاء هیأت مدیره و شهرداران عضو سازمان برگزار گردید