آدرس

کرمان – بلوار جمهوری اسلامی نبش والفجر جنوبی

کدپستی: 7619613617

شماره تلفن

034-32437745

شماره فکس

034-32437750

ایمیل سازمان

info@kermanhamyari.ir

ایمیل مدیریت

hamyarik@gmail.com

 

مدیرعامل

034-32437745

مسول دفتر

034-32437745

آقای سام

034-32437745

امور مالی

 

034-32437746

 

امور اداری  دبیرخانه

034-32437747

واحد فنی   

034-32437748

واحد حقوقی

034-32437748

کارپردازی

034-32437748

معاونت برنامه ریزی

034-32437749

بازرگانی

034-32437749

ارتباط مستقیم