آدرس

کرمان – پارک نشاط کوچه شماره دو

کدپستی: 7613647663

شماره تلفن

034-32530153

شماره فکس

034-32530154

ایمیل سازمان

info@kermanhamyari.ir

ایمیل مدیریت

hamyarik@gmail.com

مدیرعامل034-32530153
مسول دفتر034-32530153
آقای سام034-32530153
امور مالی034-32530184
امور اداری  دبیرخانه034-32530182
واحد فنی034-32530181
واحد حقوقی034-32530153
کارپردازی034-32530182
معاونت برنامه ریزی034-32530153
بازرگانی034-32530183

ارتباط مستقیم