لیست شهرداری های عضو

شهرداری

ردیف

شهرداری

ردیف

شهرداری

ردیف

عنبر آباد

31

راین

16

کرمان

1

رابر

32

شهداد

17

رفسنجان

2

جیرفت

33

زید آباد

18

بردسیر

3

بم

34

جبالبارز

19

محی آباد

4

شهربابک

35

سرچشمه

20

جوپار

5

کهنوج

36

نجف شهر

21

دربهشت

6

گلباف

37

خورسند

22

پاریز

7

ماهان

38

نگار

23

انار

8

فاریاب

39

لاله زار

24

راور

9

فهرج

40

بلوک

25

چترود

10

قلعه گنج

41

جوزم

26

زرند

11

مردهک

42

دوساری

27

بافت

12

منوجان

43

ریحانشهر

28

سیرجان

13

نرماشیر

44

زنگی آباد

29

بروات

14

نودژ

45

زهکلوت

30

کوهبنان

15