رئیـس هیأت مدیره

سیدمصطفی
آیت اللهی موسوی

معاونت هماهنگی
امور عمرانی استانداری

عضو اصلی
هیأت مدیره

محسن تویسرکانی

شهردارکرمان

عضو اصلی
هیأت مدیره

علی اکبر کریمی پور

شهردارسیرجان

عضو اصلی
هیأت مدیره

علیرضا ریاضی

شهردار بم

عضو اصلی
هیأت مدیره

علی ضیاءالدینی

شهردار زرند

مدیرعامل

حسن کمساری

مدیر عامل سازمان
سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمان