دکتر محمد مهدی فداکار

رئیس شورای سازمان همیاری شهرداری های استان کرمان

 شورای سازمان

سمتردیفسمتردیفسمتردیف
شهردار نگار35شهردار سیرجان18استاندار1
شهردار لاله زار36شهردار بروات19معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری2
شهردار بلوک37شهردار کوهبنان20مدیر کل دفتر دفتر شهری و شوراها3
شهردار جوزم38شهردار عنبر آباد21مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمان4
شهردار دوساری39شهردار رابر22شهردار کرمان5
شهردار ریحانشهر40شهردار جیرفت23شهردار رفسنجان6
شهردار زنگی آباد41شهردار بم24شهردار بردسیر7
شهردار زهکلوت42شهردار شهربابک25شهردار محی آباد8
شهردار فاریاب43شهردار کهنوج26شهردار جوپار9
شهردار فهرج44شهردار گلباف27شهردار دربهشت10
شهردار قلعه گنج45شهردار ماهان28شهردار پاریز11
شهردار مردهک46شهردار راین29شهردار انار12
شهردار منوجان47شهردار شهداد30شهردار راور13
شهردار نرماشیر48شهردار زید آباد31شهردار چترود14
شهردار نودژ49شهردار جبالبارز32شهردار زرند15
شهردار سرچشمه33شهردار بافت16
شهردار خورسند34شهردار نجف شهر17