دکتر علی زینی وند

رئیس شورای سازمان همیاری شهرداری های استان کرمان

 شورای سازمان

سمت

ردیف

سمت

ردیف

سمت

ردیف

شهردار نگار

35

شهردار سیرجان

18

استاندار

1

شهردار لاله زار

36

شهردار بروات

19

معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری

2

شهردار بلوک

37

شهردار کوهبنان

20

مدیر کل دفتر دفتر شهری و شوراها

3

شهردار جوزم

38

شهردار عنبر آباد

21

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمان

4

شهردار دوساری

39

شهردار رابر

22

شهردار کرمان

5

شهردار ریحانشهر

40

شهردار جیرفت

23

شهردار رفسنجان

6

شهردار زنگی آباد

41

شهردار بم

24

شهردار بردسیر

7

شهردار زهکلوت

42

شهردار شهربابک

25

شهردار محی آباد

8

شهردار فاریاب

43

شهردار کهنوج

26

شهردار جوپار

9

شهردار فهرج

44

شهردار گلباف

27

شهردار دربهشت

10

شهردار قلعه گنج

45

شهردار ماهان

28

شهردار پاریز

11

شهردار مردهک

46

شهردار راین

29

شهردار انار

12

شهردار منوجان

47

شهردار شهداد

30

شهردار راور

13

شهردار نرماشیر

48

شهردار زید آباد

31

شهردار چترود

14

شهردار نودژ

49

شهردار جبالبارز

32

شهردار زرند

15

 

 

شهردار سرچشمه

33

شهردار بافت

16

 

 

شهردار خورسند

34

شهردار نجف شهر

17