معرفی سازمان همیاری شهرداری های استان کرمان

سازمان همیاری شهرداریها با هدف تامین نیازمندیهای شهرداریها و خودکفایی آنها از طریق تجمیع امکانات و سرمایه های کوچک و پراکنده و اهتمام در کاهش اتکاء اعضا به عوارض جهت اداره امور شهر و شهردای و افزایش توان مالی شهرداریهای عضو از طریق ایجاد درآمدهای ناشی از تولید،فعالیت های اقتصادی و خدماتی می باشد.بر این اساس سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمان در سال 71 با هدف تحقق موضوعات فوق با عضویت 22 شهرداری تاسیس شد ، که هم اکنون این عضویت به 45 شهرداری ارتقاء یافته.

سهامداران سازمان همیاری شهرداری های استان کرمان

لیست سهامداران

شهرداری

ردیف

شهرداری

ردیف

شهرداری

ردیف

عنبر آباد

31

راین

16

کرمان

1

رابر

32

شهداد

17

رفسنجان

2

جیرفت

33

زید آباد

18

بردسیر

3

بم

34

جبالبارز

19

محی آباد

4

شهربابک

35

سرچشمه

20

جوپار

5

کهنوج

36

نجف شهر

21

دربهشت

6

گلباف

37

خورسند

22

پاریز

7

ماهان

38

نگار

23

انار

8

فاریاب

39

لاله زار

24

راور

9

فهرج

40

بلوک

25

چترود

10

قلعه گنج

41

جوزم

26

زرند

11

مردهک

42

دوساری

27

بافت

12

منوجان

43

ریحانشهر

28

سیرجان

13

نرماشیر

44

زنگی آباد

29

بروات

14

نودژ

45

زهکلوت

30

کوهبنان

15