در استقبال از یوم الله دوازدهم بهمن

امام خمینی (ره) موسایی بود که فرعون را در کام موج انقلاب غرق کرد

و بنی اسلام را به ساحل نجات جمهوری اسلامی رهنمود گردید .